1 - 27 July, 2012. Srinigar, Kashmir - Leh, Ladakh, 418 km